Begeleid Trainen – Wekelijkse Zwemcursussen & Gericht Trainen – Clinics

AANMELDEN


Mijnzwemcoach.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Door je aan te melden voor een cursus of clinic van Mijnzwemcoach ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Na aanmelding en betaling ontvang je een deelnamebevestiging per e-mail. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en clinics van Mijnzwemcoach:

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers voor een cursus of clinic is 6 personen. Mochten er minder dan 6 deelnemers zich hebben opgegeven, gaat de cursus op de opgegeven datum niet door en wordt er naar een passende oplossing gekeken:
 1. De startdatum van de cursus/clinic wordt opgeschoven,
 2. De cursist kan deelnemen aan een cursus/clinic op een andere locatie of tijdstip
 3. De cursist krijgt haar deelnemerskosten terugbetaald.

Maximale aantal deelnemers

Om de kwaliteit te borgen is er per cursus een maximaal aantal van 12 aanmeldingen. De aanmeldingen geschieden op volgorde van inschrijving op de Mijnzwemcoach website. Het kan zijn dat de cursus of clinic vol zit en boeken niet langer mogelijk is. In uitzonderlijke situaties kan er sprake zijn van overboeking. Wij nemen dan contact met je op om de alternatieven te bespreken.

Voor verschillende cursuslocaties wordt gewerkt met een partnerpartij om de lessen te organiseren en verzorgen. Zij hanteren de kwalitatieve KNZB methodiek en verzorgen de cursus volgens de strenge KNZB richtlijnen en voorwaarden.

Indien je een cursus volgt op een locatie waar een partnerpartij actief is, worden jouw contactgegevens gedeeld en kunnen deze gebruikt worden slechts voor zaken die in het belang zijn van de uitvoer van het KNZB-aanbod. Zo kunnen zij contact met jou opnemen als er onverhoopt een les uitvalt of een invaltrainer komt. Op de website, bij deze betreffende cursussen, staat vermeld welke cursusen door een partnerpartij worden verzorgd. Indien je de inschrijving voltooit, ga je akkoord met het delen van je contactgegevens (naam en e-mailadres).

BETALING

De betaling aan een Mijnzwemcoach activiteit geschiedt altijd via beschikbare online betaalmogelijkheden, voorafgaand aan de cursus of clinic. Aanmelding is definitief na een succesvolle betaling.

LEEFTIJD

De minimumleeftijd voor deelname aan een cursus en/of clinic van Mijnzwemcoach is 18 jaar.

AANSPRAKELIJKHEID

De clinics en cursussen worden door een KNZB gediplomeerde trainer gegeven. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessure of letselschade die tijdens of na de cursus/ clinic zijn ontstaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KNZB. Deelname aan clinics en cursussen van de KNZB zijn geheel op eigen risico. Als er al aansprakelijkheid wordt aangenomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een gegeven geval uitkeert. De trainer is niet aansprakelijk jegens jou. De KNZB is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het door jou gewenste resultaat van je trainingen. Op de KNZB en zijn trainers rust uitsluitend een inspanningsverbintenis.

RECHT OP HERROEPING

Met het aangaan van deze algemene voorwaarden bij de koop van een cursus en of clinic stem je in met het afzien van het recht op herroeping. Het is dus niet mogelijk om de aanschaf van een cursus en of clinic te annuleren. Mocht je om medische redenen niet deel kunnen nemen aan een of meerdere cursusdagen ontvang je na overleg van een doktersverklaring een percentage van het betaalde bedrag in de vorm een voucher. Deze voucher heeft een geldigheid van 1 jaar.

OVERMACHT

Mijnzwemcoach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijnzwemcoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijnzwemcoach niet in staat is de verplichtingen na te komen. Denk daarbij aan slechte weersomstandigheden waardoor niet in buitenwater gezwommen kan worden, chloorwaarde problemen, bouwkundige mankementen, pandemie, overheidsmaatregelen die aan uitvoering van de cursus in de weg staan, lekkage en andere onveilige situaties in zwembaden. Mijnzwemcoach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mijnzwemcoach zijn verplichtingen had moeten nakomen. Mijnzwemcoach kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Zelf Trainen – Persoonlijke online trainingsprogramma’s

AUTEURSRECHT

Toegang tot en gebruik van de website www.mijnzwemcoach.nl is uitsluitend bedoeld voor jouw eigen vermaak, informatie of ontwikkeling. Je mag het materiaal op deze sites alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, kopiëren of afdrukken. Het is niet zo dat er enig recht aan je wordt overgedragen ingevolge het feit dat je materiaal downloadt of kopieert. Het auteursrecht van de teksten, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes die je op de site aantreft, berust bij de KNZB. Deze mogen onder geen enkele wijze elders worden gepubliceerd. Elk ander gebruik en misbruik, van het materiaal op deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNZB, is ten strengste verboden en zal worden bestraft. Tekst, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes die je op de site aantreft, zijn eigendom van de KNZB.

PERSOONLIJK LIDMAATSCHAP

Mijnzwemcoach.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Met deze website biedt de KNZB zwemmers een direct lidmaatschap aan waarbij gebruik gemaakt kan worden van diverse producten en diensten, zonder dat men lid hoeft te worden of te zijn van een zwemvereniging. Uiteraard is het mogelijk naast het persoonlijk lidmaatschap ook lid te zijn van een zwemvereniging. Als lid van Mijnzwemcoach.nl ben je direct lid van de KNZB. Een persoonlijk lid valt onder artikel 8 van de statuten van de bond. Persoonlijke leden hebben geen stemrecht.

LEEFTIJD / PERSOONSGEBONDEN

De minimum leeftijd voor een persoonlijk lidmaatschap is 18 jaar. Het persoonlijk lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan derden.

INGANGSDATUM EN DUUR LIDMAATSCHAP / OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het persoonlijk lidmaatschap van Mijnzwemcoach.nl gaat in op de datum van inschrijving en is geldig voor 12 maanden. En geeft recht tot alle onderdelen van ‘zelf trainen’ van Mijnzwemcoach. Verlenging van het lidmaatschap gebeurt automatisch na 12 maanden. Zodra je bent ingeschreven, ontvang je van de KNZB een bevestiging. Deze dient als definitieve bevestiging van het lidmaatschap. Opzeggen kan via 'mijn profiel', minimaal één maand voor het verstrijken van de einddatum van het lidmaatschap. Indien het lidmaatschap niet minimaal één maand voor afloop wordt beëindigd, dan wordt het lidmaatschap zonder nader bericht met 12 maanden verlengd onder dezelfde voorwaarden.

TARIEVEN

De KNZB behoudt het recht om de kosten voor het lidmaatschap jaarlijks automatisch aan te passen op basis van het indexcijfers dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt aangeleverd.

BETALING

De betaling van Mijnzwemcoach.nl gaat via I-Deal direct na het invullen van het inschrijfformulier. Leden machtigen de KNZB tot automatische incasso van het jaarlijkse lidmaatschap tot wederopzegging. Het bedrag zal worden afgeschreven van het in het inschrijfformulier opgegeven rekeningnummer.

VERZEKERING

Met onze intermediair is vastgelegd dat de leden van Mijnzwemcoach.nl gedurende de looptijd van dit lidmaatschap volledig vallen onder de collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen. De verzekering geldt tijdens een bezoek aan een zwembad of bij deelname aan een onder auspiciën van de KNZB georganiseerd zwemevenement respectievelijk een evenement dat wordt georganiseerd onder toezicht van de KNZB. De integrale tekst voor deze beide verzekeringen tref je aan op de officiële website van de KNZB (http://www.knzb.nl/knzbvoor/verenigingen_vrijwilligers/verzekeringen) inclusief contactgegevens voor nadere informatie en eventuele schademeldingen.

AANSPRAKELIJKHEID

De KNZB stelt de hierin opgenomen informatie ter beschikking zonder dat daarvoor enige garantie, expliciet noch impliciet, wordt verstrekt. Met name wordt elke impliciete garantie van niet-inbreuk maken op wetten en eigendomsrechten van derden afgewezen. De KNZB is niet aansprakelijk voor ongevallen of ernstige blessures die voortvloeien uit het gebruik van de gegevens op de website. Bovendien mag de KNZB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze sites of van sites waaraan deze sites gekoppeld zijn.

Materialen shop

MATERIALEN IN DE WEBSHOP, TARIEVEN, BETALING EN LEVERING

In de webshop van de KNZB kunnen zwemartikelen worden aangeschaft. Op deze webshop zijn de algemene voorwaarden van de KNZB webshop van toepassing. De KNZB behoudt het recht om de kosten van de materialen die aangeboden worden in de webshop door het jaar heen te wijzigen. De betaling voor de aanschaf van zwemmaterialen gaat via i-DEAL direct nadat in de webshop de bestelling is afgerond. De KNZB streeft er naar binnen 3-5 werkdagen de materialen te leveren aan de klant. Echter kan het eens voorkomen dat een product niet leverbaar is. In het geval dat de levering langer dan 10 werkdagen gaat duren, wordt de klant geïnformeerd en naar een passende oplossing gekeken.

Retour zending
 • Op gekochte zwemartikelen zit een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien binnen 14 dagen afgezien wordt van de koop, kunnen de artikelen, indien niet gebruikt, retour worden gestuurd naar: Duivenvoorde opslag, t.n.v. Mijnzwemcoach, Antwoordnummer 15014, 2210 VB Noordwijkerhout. De materialen dienen in originele verpakking en met een ingevuld retourformulier retour te worden gestuurd. Daarnaast dient de KNZB geïnformeerd te worden via de mail (webshop@knzb.nl) over deze retourzending. In de mail staan de volgende gegevens: naam- en adres gegevens, ordernummer, artikel(s) die retour komen én een reden van de retourzending.
 • Indien het zwemartikel niet past, kan het artikel worden geruild (o.a. snorkel, zwembril en zoomers). De klant dient de KNZB op de hoogte te brengen via de mail (webshop@knzb.nl). In de mail, met het onderwerp ‘retourzending Mijnzwemcoach’ staan de volgende gegevens: naam- en adres gegevens, ordernummer, artikel dat retour komt én een reden van de retourzending. De materialen dienen in originele verpakking en met een ingevuld retourformulier retour te worden gestuurd naar het adres: Duivenvoorde opslag, t.n.v. Mijnzwemcoach, Antwoordnummer 15014, 2210 VB Noordwijkerhout. Alleen artikelen zonder gebruikssporen kunnen worden geruild.
 • Indien er een verkeerd product is geleverd, kan vrijblijvend het verkeerd verstuurde artikel omgeruild worden. Neem hierover contact op met Mijnzwemcoach (via webshop@knzb.nl). In de mail, met het onderwerp ‘verkeerde levering Mijnzwemcoach’ dienen de volgende gegevens te staan: naam- en adres gegevens, ordernummer, artikel(s) dat omgeruild moeten worden. Dit dient ook te worden vermeld op het te ontvangen retourformulier. De materialen dienen in originele verpakking gratis retour te worden verstuurd naar het adres: Duivenvoorde opslag, t.n.v. Mijnzwemcoach, Antwoordnummer 15014, 2210 VB Noordwijkerhout. Het nieuwe artikel wordt opgestuurd, nadat er contact is geweest met de KNZB en het verkeerde product is geretourneerd naar het antwoordnummer. Alleen artikelen zonder gebruikssporen kunnen worden geruild.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Via de website www.mijnzwemcoach.nl, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De KNZB acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. De KNZB zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit Privacy statement en cookiesbeleid.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Voor meer informatie over Privacy klik hier.>

Mijnzwemcoach.nl een initiatief van de KNZB
Coltbaan 1 - 19
3439 NG Nieuwegein
Email: mijnzwemcoach@knzb.nl
© 2019-2021 Koninklijke Nederlandse Zwembond – Alle rechten voorbehouden.