Algemene Voorwaarden

Mijnzwemcoach

Mijnzwemcoach.nl is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Door je aan te melden voor een cursus of een clinic (sportactiviteit) van Mijnzwemcoach ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Na aanmelding en betaling ontvang je een deelnamebevestiging per e-mail. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en clinics van Mijnzwemcoach:

 

Artikel 1: Mijnzwemcoach activiteit

Met een activiteit van Mijnzwemcoach worden de volgende activiteiten beschreven:

  • Mijnzwemcoach cursus; meer dan 1 lesmoment

  • Mijnzwemcoach clinic; een eenmalige activiteit

  • Mijnzwemcoach videoanalyses

 1. Een activiteit van Mijnzwemcoach gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Is het aantal ingeschreven deelnemers lager dan de genoemde 6 zal de organisatie kijken naar een passend alternatief:

  • De startdatum van de activiteit wordt opgeschoven

  • De cursist kan deelnemen aan een cursus/clinic op een andere locatie of tijdstip.

  • De cursist krijgt de deelnemerskosten terugbetaald.

 2. Het maximaal aantal deelnemers is 12. De aanmeldingen geschieden op volgorde van de inschrijvingen op de Mijnzwemcoach website. Het kan zijn dat de cursus of clinic vol zit, dan is er de mogelijkheid tot inschrijven voor de wachtlijst. Indien er een plek vrij komt krijg je hier automatisch bericht over.

 3. De KNZB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cursus. De uitvoering van de cursus wordt gedaan door verschillende partnerpartijen. Deze partners en verenigingen kun je terugvinden bij de specifieke cursussen.

 4. Indien je een cursus volgt op een locatie waar een partnerpartij of een vereniging actief is, worden jouw contactgegevens gedeeld en kunnen deze gebruikt worden slechts voor zaken die in het belang zijn van de uitvoer van het KNZB-aanbod. Zo kunnen zij contact met jou opnemen als er onverhoopt een les uitvalt of een invaltrainer komt. Indien je de inschrijving voltooit, ga je akkoord met het delen van je contactgegevens (naam en e-mailadres).

 

Artikel 2 Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan een activiteit van Mijnzwemcoach moet je een persoonlijk profiel aan maken, een zogeheten Sportprofiel. Pas na de activering van een profiel kun je een reservering maken voor een sportactiviteit. Dit gaat via online inschrijving op mijnzwemcoach.nl. Na de inschrijving voor de cursus of clinic ontvang je een bevestiging via jouw e-mailadres. De gegevens worden gedeeld met de KNZB en de uitvoerder van de cursus.

 2. Deelname aan een sportactiviteit is voor iedereen van 16 jaar of ouder met een basiszwemvaardigheid toegankelijk. De trainer mag ten allen tijden de deelnemer een activiteit ontzeggen om de veiligheid te kunnen waarborgen wanneer de zwemvaardigheid onvoldoende blijkt te zijn.

 3. Door inschrijving voor het Mijnzwemcoach product op Mijnzwemcoach.nl ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 4. Door deelname aan het Mijnzwemcoach product geef je toestemming voor het maken en publiceren van foto's en video's ter promotie van Mijnzwemcoach.

 5. Met het aangaan van deze Algemene Voorwaarden bij de koop van de activiteit stem je in met het afzien van het recht op herroeping. Het is dus niet mogelijk om de aanschaf van de activiteit te annuleren.

 6. Mocht je om medische redenen niet deel kunnen nemen aan een of meerdere cursusdagen ontvang je na overleg van een doktersverklaring een percentage van het betaalde bedrag in de vorm een voucher. Deze voucher heeft een geldigheid van 1 jaar. Deze voucher moet in een keer besteed worden en is niet inwisselbaar voor geld. Per bestelling kan slechts 1 voucher worden ingeleverd.

  Borstcrawlcursus  

  8 lessen 

    

  Aantal lessen gevolgd 

  Aantal lessen gemist 

  Kortingscode 

  0 

  8 

  70% 

  1 

  7 

  70% 

  2 

  6 

  70% 

  3 

  5 

  55% 

  4 

  4 

  40% 

  5 

  3 

  25% 

  6 

  2 

  10% 

  7 

  1 

  0 

  8 

  0 

  0 

 7. Wanneer de activiteit tussentijds door de organisatie worden gewijzigd of geannuleerd, wordt je geïnformeerd. Wanneer de wijziging door de organisatie plaatsvindt, worden de inschrijfkosten voor deelname aan de cursus of clinic terugbetaald. Je ontvangt een email om de bankrekening te bevestigen naar waar deze betaling plaats moet vinden. Deze betaling vindt uiterlijk binnen 30 werkdagen na annulering plaats.

 

Artikel 3 Deelname

 1. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit (specifiek bij de cursussen van Mijnzwemcoach) zijn een aantal hulpmiddelen noodzakelijk (zoomers, zwemplank, pullbuoy, frontsnorkel). Deze materialen worden niet standaard door de organisatie geleverd.

 2. Je hebt alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de sportactiviteit.

 3. Een organisatie mag je om gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag of op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de activiteit en/of de locatie ontzeggen.

 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van je gegevens en het afstemmen van de juiste activiteit. Blijkt dat het niveau niet passend is, dan zullen we altijd samen op zoek gaan naar een alternatief, maar kunnen we geen garantie bieden dat dit gaat lukken.

 5. Mijnzwemcoach is een product voor alle zwemmers van 16 jaar en ouder. Voldoe je niet aan deze eis, dan wordt je niet toegelaten binnen een activiteit van Mijnzwemcoach.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. De activiteiten worden door een KNZB gediplomeerde trainer gegeven. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures of letselschade die tijdens of na de activiteit zijn ontstaan, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de KNZB.

 2. Deelname aan een product van Mijnzwemcoach is geheel op eigen risico. Als er al aansprakelijkheid wordt aangenomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in een gegeven geval uitkeert. De trainer is niet aansprakelijk jegens jou. De KNZB is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het door jou gewenste resultaat van je trainingen. Op de KNZB en zijn trainers rust uitsluitend een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

Via de website www.mijnzwemcoach.nl, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De KNZB acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. De KNZB zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. 
 
Bij het verwerken van jouw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij: 

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement en cookiesbeleid;

 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Het recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voor meer informatie over privacy zie https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/  

 

Artikel 6: Auteursrecht

 1. Toegang tot en gebruik van de website www.mijnzwemcoach.nl is uitsluitend bedoeld voor jouw eigen vermaak, informatie of ontwikkeling. Je mag het materiaal op deze sites alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden, kopiëren of afdrukken. Het is niet zo dat er enig recht aan je wordt overgedragen ingevolge het feit dat je materiaal downloadt of kopieert. Het auteursrecht van de teksten, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes die je op de site aantreft, berust bij de KNZB. Deze mogen onder geen enkele wijze elders worden gepubliceerd. Elk ander gebruik en misbruik van het materiaal op deze site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNZB, is ten strengste verboden en zal worden bestraft. Tekst, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes die je op de site aantreft, zijn eigendom van de KNZB.

 

Artikel 7: Overmacht

 1. Mijnzwemcoach is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijnzwemcoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijnzwemcoach niet in staat is de verplichtingen na te komen. Denk daarbij aan slechte weersomstandigheden waardoor niet in buitenwater gezwommen kan worden, chloorwaarde problemen, bouwkundige mankementen, pandemie, overheidsmaatregelen die aan uitvoering van de cursus in de weg staan, lekkage en andere onveilige situaties in zwembaden.

 2. Mijnzwemcoach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mijnzwemcoach zijn verplichtingen had moeten nakomen. Mijnzwemcoach kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

Artikel 8: Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen van een reservering of het activeren van een sportprofiel kun je terecht bij het Mijnzwemcoach-supportteam via het mailadres Mijnzwemcoach@knzb.nl

 2. Als een van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Mijnzwemcoach zal dan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling benadert.

 3. Op de overeenkomst tot deelname aan Mijnzwemcoach is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de Mijnzwemcoachvoorwaarden zal op mijnzwemcoach.nl/mijnzwemcoach geplaatst worden, voorzien van een datum.

Aldus opgemaakt te Nieuwegein, 1 juli 2023, versie 1.0